logo01Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie podejmuje szereg działań wspierających rodziny. Zakończone właśnie Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w tym roku poświęcone były właśnie rodzinie.

- Jednym z głównych celów naszej działalności jest wspieranie rodzin. Stąd też nasze działania, które mają pomagać zarówno dorosłym jak i dzieciom. Wśród nich są takie, które kontynuujemy już od lat, ale też nowe inicjatywy odpowiadające na zapotrzebowanie społeczne – mówi Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Ważna współpraca

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Ważnym elementem jest też współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach oraz z Caritas Diecezji Kieleckiej, który na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje Projekt dla Osób Pokrzywdzonych przez Przestępstwa. W GOPS-ie co drugi piątek pełni dyżur Ewa Mazur-Czarnecka.

 

Kompleksowe działania

GOPS prowadzi kompleksowe działania. Można skorzystać z pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, finansowej w formie bonów na żywność, odzież lub opał. - Na bieżąco monitorujemy bezpieczeństwo rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. Osoby stosujące akta przemocy, nie radzące sobie emocjami kierowane są na Program Korekcyjno–Edukacyjny realizowany przez PCPR w Kielcach. Szczegółowych informacji udziela Teresa Jakubowska – mówi kierownik Aneta Kułak.

 

Ważne dyżury

Bardzo ważne są również dyżury specjalistów w GOPS-ie. Jakub Sikora udziela bezpłatnych porad prawnych w każdy poniedziałek od godz. 15.30 do 17.00. W ramach współpracy dyżur pełni również dzielnicowy Mirosław Wawrzeńczyk. Porozmawiać można z nim w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00. W ramach działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie zatrudniony jest w Punkcie Konsultacyjnym psychoterapeuta Katarzyna Mech, która udziela pomocy osobom uzależnionych i współuzależnionym. Przyjmuje w drugi i ostatni czwartek miesiąca od godz. 15.20 do 17.00. Dodatkowo w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmuje psychoterapeuta co drugi piątek od godz. 10 do godz. 12.

 

Asystent rodziny

W gminie Masłów pracuje również asystent rodziny. To zawód, który ma pomóc rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu i wychowaniu dziecka. - Profilaktyka rozumiana jest tu jako eliminowanie zagrożeń odebrania dziecka z rodziny biologicznej i umieszczeniu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeciwdziałanie niekorzystnym sytuacjom prowadzącym do dezorganizacji rodzin ma dokonywać się przez wczesne reagowanie i pogłębianie się sytuacji kryzysowej – wyjaśnia kierownik Kułak. Asystent rodziny nie tylko wspiera emocjonalnie czy informacyjnie, ale czasem również rzeczowo czy poprzez towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego. Asystent w gminie Masłów współpracuje obecnie z 12 rodzinami, w których przebywa 18 dzieci.