Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmującej działania realizowane w ramach projektu „Czas na Aktywność!” nr RPSW.09.01.00-26-0013/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Szczegóły poniżej.