PODSUMOWANIE PROJEKTU 2013r.

Gmina Masłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie w ramach umowy Nr: UDA-POKL.07.01.01-26-015/08-08 zrealizował dla Beneficjentów Ostatecznych w okresie styczeń-sierpień 2013r. VI edycję projektu systemowego pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm.Masłów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia w 2013r. przeprowadził Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objętych zostało 16 osób (BO w tym: 8 kobiet i 8 mężczyzn), które były gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi

z realizacją projektów systemowych.

Cele szczegółowe projektu:

-zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych wśród 16BO (8K,8M) z terenu gm. Masłów w okresie VI-VII 2013r.;

-zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności w tym komunikacyjnych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy wśród 16BO (8K,8M) z terenu gm. Masłów w okresie VI-VII 2013r.;

- objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat na poziomie odpowiadającym udziałowi grupy docelowej do klientów ops (12,78%) w okresie VI-VII 2013r.

- niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego kontraktu socjalnego wśród 16BO

i ich rodzin z terenu gm. Masłów w okresie VI-VII 2013r.

W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej odbyły się:

- spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (4h na BO),

- szkolenie zawodowe: technolog robót wykończeniowych (160h na BO),

- szkolenie zawodowe: florystyki z elementami ogrodnictwa (120h na BO),

- szkolenie zawodowe: trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych (12h na BO),

- warsztaty: trening wizażu (7h na BO)

Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymali: wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.182 z późn.zm.), zwrot kosztów dojazdu, posiłki, materiały szkoleniowe.

W imieniu Zespołu Projektowego dziękuję wszystkim osobom za aktywny udział z projekcie, życzymy sukcesów na otwartym rynku pracy.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Masłowie

/-/ Monika Dolezińska