GOPS.4200.2.2014

Masłów dn. 21-05-2014r.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GM. MASŁÓW

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie ogłasza nabór uczestników

z Gminy Masłów do udziału w projekcie systemowym pod nazwą:

"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów"

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna wśród 16 Beneficjentów Ostatecznych (BO) bezrobotnych w tym nieaktywnych zawodowo od maja 2014r. do grudnia 2014r. z terenu Gminy Masłów (8 kobiet; 8 mężczyzn).

Cele szczegółowe projektu:

1. zwiększanie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości do pokonywania barier fizycznych i psychologicznych wśród 16BO (8K,8M) w tym wieku 15-30l. z terenu gm. Masłów oraz wzmocnienie relacji rodzinnych w okresie: V-XII 2014r.

2. zwiększanie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie umiejętności w tym komunikacyjnych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy wśród 16BO (8k,8m) w tym wieku 15-30l.

z terenu gm.Masłów w okresie: V-XII 2014r.

3. objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat na poziomie odpowiadającym udziałowi grupy docelowej do klientów ops (25,70%) w okresie: V-XII 2014r.

4. niwelowanie problemów materialnych w ramach realizowanego kontraktu socjalnego wśród 16BO (8K; 8M) w tym 15-30l. i ich rodzin z terenu gm. Masłów w okresie: VI, IX 2014r.

5. upowszechnianie aktywnej integracji poprzez kontynuacje zatrudnienia (3 na 2,5 etatu) pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz prace socjalną na terenie Gminy Masłów zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w okresie: I-XII 2014r

Program skierowany jest do osób (kobiet –(K) i mężczyzn-(M))

1. będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej należących do jednej z poniższych grup:

a) bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych;

b) nieaktywnych zawodowo i nie pozostających w zatrudnieniu.

2. w wieku 15-53 lata;

3. o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu systemowego oraz zawartego kontraktu socjalnego Beneficjent Ostateczny otrzyma:

1. przekwalifikowanie lub uaktualnienie posiadanych umiejętności poprzez:

a) konsultację BO z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach dot. zakresu wsparcia zgodnie z zawartym porozumieniem;

b) spotkania indywidualne z doradcą zawodowym po 2h lekcyjne na BO (VI;X/14);

c) szkolenia indywidualne-zawodowe dobrane wg. osobistych predyspozycji w ilości 120-160h na BO na podstawie opinii doradcy zawodowego po przeprowadzonych indywidualnych spotkaniach z BO (VII-IX/14);

d) warsztaty aktywizacji zawodowej – grupowe 3 dni po 4h lekcyjne (VI-VII/14);

e) trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych- grupowe 12 h lekcyjnych (X/14);

2. materiały szkoleniowe;

3. gorący posiłek w trakcie zajęć w przypadku uczestnictwa w kursie co najmniej 6h dziennie,

a bufet kawowy co najmniej 3h dziennie;

4. zwrot kosztów dojazdów (zakup biletów miesięcznych) na miejsce szkolenia.

5. w odpowiedzi na problem psycho-społeczny i wychowawczy rodzin planujemy:

a) warsztaty aktywna rodzina grupowe- 2 dni po 3h lekcyjne dla 10BO (X/14);

b) rodzinne wyjścia do kina i kręgielni (X-XI/14).

6. czterech (BO) w wieku 15-30l. na okres 3 miesięcy po odbyciu szkoleń zawodowych zostanie skierowanych przez GOPS Masłów na staż (X-XII/14)

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Biura Projektu:

Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5,

26-001 Masłów

w godz. 8:00-15:00

tel. 41/311-08-70

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin rekrutacji wyznacza się od dnia 21 maja 2014r. do 30 maja 2014r. godz. 13:00

 

Zapraszamy do udziału w realizacji projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gm. Masłów"

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Masłowie

/-/ Monika Dolezińska

 

Załączniki:
Pobierz (formularz zgłoszeniowy 2014.pdf)formularz zgłoszeniowy 2014.pdf[ ]518 Kb