Start Fundusz Alimentacyjny Formularze i Druki Fundusz Alimentacyjny - druki

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jego wypłata następują na wniosek:


Druki zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1467) w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Logotypy grantodawców projektu