Start Informacje Ogólne

Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie:

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

1.2. Główna Księgowa

1.3. Pracownik Socjalny

1.4. Pracownicy Komórki Świadczeń Rodzinnych

1.5. Asystent rodziny

1.6. Sprzątaczka

1.7. Palacz c.o. w sezonie grzeczym

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MASŁOWIE działa na podstawie:

1. Uchwały Nr IX/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie",

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.),

6. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),

7. innych właściwych aktów prawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jest jednostką organizacyjną Gminy Masłów utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Teren Gminy Masłów jest obszarem działania Ośrodka.

 

Do zadań Ośrodka należą:

1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej.

2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3. Koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pomocy społecznej

5. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

6. Praca socjalna- rozumiana jako działalność zawodową, skierowana na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi

7. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych

8. Przyznawanie i wypłacanie świaczeń przewidzianych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Podstawowym aktem regulującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) w zakresie której podejmowane są działania dot. pomocy społecznej, a w szczególności:

1. diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,

2. udzielenie i organizowanie świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej, w naturze, w usługach,

3. organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych,

4. współpracę i koordynację działań na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy prowadzonych przez organizacje i osoby fizyczne. Pomoc społeczna definiowana jest w ustawie jako „instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia."

Pomoc społeczna opiera się na działaniach formalnie zorganizowanych. Jest to instytucja zatrudniająca wyspecjalizowany personel, realizujący cele i zadania w określonych strukturach organizacyjnych.

Usługi pomocy społecznej wskazują na impersonalny charakter, wyznaczony przez ustalone kryteria. Są to formalno- prawne warunki, jakie świadczeniobiorca powinien spełniać, aby otrzymać pomoc. Świadczenia pomocy cechuje regularność udzielanej pomocy.

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W chwili, gdy człowiek pozostaje bezradny wobec narastających problemów może zgłosić się do instytucji pomocy społecznej. Jednostka jest traktowana jako podmiot oddziaływań socjalnych, zaspakajających wszelkie potrzeby- od potrzeb fizjologicznych poczynając a na potrzebach rozwoju i samorealizacji kończąc. Wszechstronne spojrzenie na ludzkie potrzeby i podejmowanie działań w celu ich zaspokojeniu wiąże się z koniecznością prowadzenia pracy socjalnej, z zastosowaniem specyficznej metody interwencji stosowanej w pomocy społecznej.

Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, to znaczy przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownik socjalny ma za zadanie zidentyfikować potrzeby, zdiagnozować sytuację osób potrzebujących i opracować plan pomocy.

W oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7) prowadzone jest postępowania w sprawie:

1. przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych,

2. przyznania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

3. dłużników alimentacyjnych

 

ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOC SPOŁECZNEJ

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który samodzielnie organizuje i kieruje działalnością Ośrodka.

2. Organizację pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie opracowany przez Kierownika Ośrodka i wprowadzony Zarządzeniem Wójta.

3. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie wykonuje Wójt Gminy Masłów.

4. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie wykonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

5. Decyzje administracyjne w sprawach objętych zakresem zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta.

6. Kierownik działa w zakresie spraw finansowych i cywilnoprawnych na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Masłów.

7. Obsługa księgowa jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie.

8. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji Ośrodka w formie: zarządzeń, regulaminów, instrukcji.

Logotypy grantodawców projektu