Start Świadczenie Wychowawcze Świadczenie wychowawcze – Program 500+

rodzina 500 parasol-smProgram Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z udokumentowanym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma również na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie trzeba składać raz do roku. (w 2016r. wnioski składamy w okresie kwiecień-czerwiec, natomiast w kolejnych latach wnioski składamy w miesiącach sierpień – październik). Można to zrobić osobiście w tut. urzędzie lub za pośrednictwem internetu (E-wniosek o świadczenie wychowawcze składamy za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu ePUAP).

W sytuacji gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie przy ubieganiu się o przedmiotowe świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione od kryterium dochodowego, konieczne będzie potwierdzenie fakt nieprzekroczenia tego progu.

We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci. Wszelkie dodatkowymi zaświadczenia i oświadczenia będą wymagane indywidualnie sprawie rodziny. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku.

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.

Formularze i druki będzie można pobierać od 14 marca 2016r.:

• w siedzibie GOPS Masłów

• ze strony www.gops-maslow.pl z zakładki świadczenie wychowawcze (formularze i druki),

• sekretariacie Urzędu Gminy Masłów – tylko dla rodzin ubiegających się na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego).

Ponadto informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu /41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Wypełnione druki będzie można składać począwszy od 01 kwietnia 2016. czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Osoby, które złożą wniosek w okresie 3 miesięcy – do 01 lipca 2016r. włącznie, świadczenie wychowawcze będą miały wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016r.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że druki będą wydawane bezpłatnie. Przestrzegamy przed oszustami oferującymi pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem świadczenia wychowawczego.

Załączniki:
Pobierz (Informator programu 500+.pdf)Informator programu 500+.pdf[ ]1895 Kb
Pobierz (ulotka program 500+.pdf)ulotka program 500+.pdf[ ]499 Kb

Logotypy grantodawców projektu