Start Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 są przyjmowane od dnia 1 września 2015 roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Więcej…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014 roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

 

Termin realizacji świadczeń:

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Wniosek należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 lub niniejszej strony internetowej zakładka Formularze i druki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że z dniem 15 maja 2014r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 567).

Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Termin składania wniosków rozpoczyna się od 15 maja 2014r. do 15 września 2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2014 roku pod poz. 559 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 roku.

Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy omawianej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

- w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800,00 zł miesięcznie,

- w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1.200,00 zł miesięcznie

- od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1.300,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu, nie ma konieczności składania wniosku przez osoby uprawnione do świadczenia.

Załączniki:
Pobierz (DzURP559-2014.pdf)DzURP559-2014.pdf[ ]514 Kb

Prawo-przepisy prawne

Podstawowe dokumenty

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Od 01 listopada 2009 roku zmienił się termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

 

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

Logotypy grantodawców projektu