Start Świadczenia Rodzinne Formularze i Druki Świadczenia Rodzinne - druki

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek

Druki zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1466) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Logotypy grantodawców projektu